Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Vispārīgie interneta veikala “Aproces” noteikumi un nosacījumi.

 
1. pants Definīcijas    

  1. Rokassprādzes ir uzņēmuma Bracelets tirdzniecības nosaukums, kura mērķis ir piedāvāt dažādus Produktus (tiešsaistē), kā arī ar tiem saistīto šo Produktu uzstādīšanu.
  2. Šajos Vispārējos noteikumos “Privātais klients” nozīmē: fiziskā persona, kas izmanto Rokassprādzes pakalpojumus, dod rīkojumu sniegt 6.punktā minētos Pakalpojumus.
  3. Šajos Vispārējos noteikumos 'Komercklients' ir fiziska persona vai juridiska persona vai juridisku personu personālsabiedrība vai kas darbojas šī starpnieka vai pārstāvja vārdā, kas izmanto Rokassprādzes pakalpojumus un uzdod tai sniegt Pakalpojumus, kas minēti 6. punkts.
  4. Šajos Vispārējos noteikumos ar jēdzienu “Klients” tiek saprasta: fiziska un juridiska persona vai juridisku personu un/vai fizisku personu personālsabiedrība vai kas darbojas šī starpnieka vai pārstāvja vārdā, kas izmanto Rokassprādzes pakalpojumus un uzdod tiem sniedz 6.punktā minētos Pakalpojumus.
  5. Šajos Vispārējos noteikumos “Līgums” tiek saprasts kā tiesiskās attiecības starp Rokassprādzēm un Klientu visplašākajā nozīmē.  
  6. Šajos Vispārējos noteikumos “Pakalpojumi” nozīmē: visus Armbanden un/vai tā piesaistīto trešo personu piegādātos produktus Klientam, tostarp Preču pirkšanu un pārdošanu, kā arī visus citus Armbanden veiktos darbus Klienta labā, no kuriem neatkarīgi no rakstura, kas veikti saistībā ar uzdevumu, tostarp darbu, kas netiek veikts pēc skaidra Pasūtītāja pieprasījuma.  
  7. Šajos Vispārējos noteikumos un nosacījumos “Tīmekļa vietne” nozīmē: Vietni www.armbanden.nlun visas tīmekļa vietnes, kuras darbojas armbanden.nl un kurās tas piedāvā Produktus, tostarp šo interneta veikalu/vietni.

2. pants Vispārējo noteikumu un nosacījumu piemērojamība  

  1. Vispārīgie noteikumi attiecas uz visiem līgumiem, kas noslēgti starp Klientu un Armbanden un kuros Armbanden piedāvā Pakalpojumus. 
  2. Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas arī uz visām vietnēm, domēniem, zīmoliem un platformām, kuras pārvalda Armbanden.
  3. Atkāpes no Vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem ir spēkā tikai tad, ja par to ir skaidri rakstiski saskaņots ar Aproces.  
  4. Klienta pirkuma vai citu nosacījumu piemērojamība tiek nepārprotami noraidīta, ja vien rakstiski nav skaidri noteikts citādi.  
  5. Vispārējie noteikumi attiecas arī uz papildu vai mainītiem Klienta pasūtījumiem.  
    

3. pants Līgums  

  1. Visi piedāvājumi vietnē ir bez saistībām, ja vien nav skaidri norādīts citādi.  
  2. Klients var kontakts sazinieties ar Bracelets, izmantojot tīmekļa vietni, e-pastu vai tālruni, lai saņemtu jebkuru no piedāvātajiem pakalpojumiem.  
  3. Klients var veikt pasūtījumus vietnē(-ēs). Pēc tam Līgums tiek noslēgts, veicot pasūtījumu. 
  4. Ja Aproces nosūta Klientam apstiprinājumu, tas ir izšķiroši Līguma saturam un skaidrojumam, ņemot vērā acīmredzamas rakstveida kļūdas. Rokassprādzes nevar tikt turētas pie tā piedāvājuma, ja Klients var pamatoti saprast, ka piedāvājumā vai tā daļā ir acīmredzama kļūda vai kļūda.  

4. pants Līguma izpilde  

  1. Armbanden centīsies sniegt Pakalpojumus atbilstoši savām zināšanām un spējām un atbilstoši labas kvalitātes prasībām, kā arī iespēju robežās saskaņā ar rakstiski noslēgtajiem līgumiem.   
  2. Armbanden ir tiesības uz trešajām personām veikt noteiktas darbības, tostarp, piemēram, Produktu nosūtīšanu un Preču un/vai aprīkojuma uzstādīšanu.  
  3. Piesaistot trešās personas, Rokassprādzes ievēros pienācīgu rūpību un konsultēsies ar Klientu šo trešo personu izvēlē, ciktāl tas ir saprātīgi iespējams un pieņemts attiecībās ar Klientu. Šo trešo personu piesaistīšanas izmaksas sedz Klients, un Armbanden tās nodos Klientam.    
  4. Klients nodrošina, ka visi dati, par kuriem Rokassprādzes norāda, ka tie ir nepieciešami vai par kuriem Klientam būtu pamatoti jāsaprot, ka tie ir nepieciešami Līguma izpildei, tiek savlaicīgi sniegti Aproces. Ja Līguma izpildei nepieciešamā informācija Rokassprādzes nav sniegta savlaicīgi, Rokassprādzes ir tiesības apturēt Līguma izpildi un/vai iekasēt no Klienta kavējuma rezultātā radušās papildu izmaksas saskaņā ar tad parastās likmes. ņemt.  
  5. Klients nodrošina, ka Armbanden var sniegt savus Pakalpojumus savlaicīgi un pareizi. Ja Klients nepilda savas vienošanās šajā sakarā, tam ir pienākums atlīdzināt no tā izrietošos zaudējumus. 
  6. Ja Pakalpojumu sniegšanai ir saskaņots vai noteikts termiņš, tas nekad nav stingrs termiņš. Ja termiņš tiek pārsniegts, Klientam ir rakstiski jābrīdina Aproces. Rokassprādzēm ir jāpiedāvā saprātīgs laika posms, lai joprojām varētu īstenot Līgumu.  
    

5. pants Līguma grozījumi  

  1. Ja Līguma izpildes laikā izrādīsies, ka tā pareizai izpildei ir nepieciešams to mainīt vai papildināt, tad Rokassprādzes un Klients savlaicīgi un savstarpēji konsultējoties veiks Līguma koriģēšanu.  
  2. Ja Līgumā tiek veikti grozījumi, ieskaitot papildinājumu, tas ir papildu uzdevums. Par šo papildu uzdevumu tiks iepriekš noslēgts atsevišķs maksājuma līgums. Bez papildu piedāvājuma tiek piemēroti sākotnējie noteikumi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem papildu Pakalpojumi tiek apmaksāti pēc vienošanās.  
  3. Grozītā Līguma neizpilde vai tūlītēja izpilde nav uzskatāma par līguma pārkāpumu no Aproces puses un nav pamats Klientam atcelt vai lauzt Līgumu.  
  4. Izmaiņas sākotnēji noslēgtajā Līgumā starp Aproces un Klientu ir spēkā tikai no brīža, kad šīs izmaiņas ir akceptējušas abas puses, noslēdzot papildu vai grozītu Līgumu. Šīs izmaiņas tiks veiktas rakstiski.  

 
6. pants Līguma darbības apturēšana, izbeigšana un priekšlaicīga izbeigšana  

  1. Armbandenam ir tiesības apturēt saistību izpildi vai izbeigt Līgumu, ja Klients nepilda Līgumā noteiktās saistības vai nepilda to pilnībā vai laikā, vai ja Armbandenam ir pamats baidīties, ka Klients nepilda šos pienākumus.  
  2. Turklāt Armbanden ir pilnvarots izbeigt Līgumu, ja iestājas tādi apstākļi, ka Līguma izpilde nav iespējama vai nevar pamatoti prasīt nemainītu Līguma uzturēšanu. 
  3. Ja Klients nepilda savas no Līguma izrietošās saistības un šī nepildīšana attaisno Līguma izbeigšanu, Armbanden ir tiesīgs nekavējoties un nekavējoties lauzt Līgumu bez pienākuma maksāt kompensāciju vai kompensāciju, kamēr Klients saskaņā ar saistību nepildīšanu, taču ir nepieciešama kompensācija vai kompensācija.  

 

7. pants Atcelšana  

  1. Atcelšana ir jāveic rakstiski un skaidri jāapstiprina Armbandenam. 
  2. Kad produkts ir apstrādāts, atcelšana vairs nav iespējama.
  3. Pilnīgas vai daļējas atcelšanas gadījumā tiks segtas visas izmaksas, kas tajā brīdī radušās, kas izriet no Līguma.  
 1.  

8. pants Izmaksas, atlīdzība un samaksa  

  1. Visas piedāvājumā norādītās summas ir norādītas eiro un ietver PVN, ja vien nav norādīts citādi.  
  2. Interneta veikalā norādītās summas ir ar PVN un bez piegādes izmaksām, ja vien nav norādīts citādi. 
  3. Pasūtījuma piegādes izmaksas tiks aprēķinātas, aizpildot maksājuma procedūru. Piegādes izmaksas sedz Klients. 
  4. Ja pasūtījums ir noteikta minimālā summa, rokassprādzes neiekasēs piegādes izmaksas. Šīs summas summa, par kuru netiek iekasēta piegādes maksa, ir atkarīga no vietnes, kurā Prece tika pasūtīta, no Produkta un/vai Pakalpojuma veida. 
  5. Armbandenam ir tiesības labot šķietami nepareizus ierakstus citātā.  
  6. Armbandenam ir tiesības pieprasīt vismaz 100% avansa maksājumu, pārdodot preces tiešsaistē. 
  7. Maksājumu var veikt, izmantojot:
   1. iDeal
   2. vīza
   3. Tūlīt
   4. Bankas kontaktpersona
   5. Pay Apple
   6. Pēc tam maksājuma veids caur Klarna
  8. Klienta pienākums ir nekavējoties informēt Aproces par jebkurām neprecizitātēm norādītajos vai sniegtajos maksājuma rekvizītos.  
  9. Klientam nav iespējams norēķināties pa daļām.
  10. Ja Klients laikus neapmaksā rēķinu, Klients saskaņā ar likumu nepilda saistības, bez papildu paziņojuma par saistību nepildīšanu. Pēc tam Klients ir parādā likumā noteiktos procentus. Procenti par nokavēto un maksājamo summu tiks aprēķināti no brīža, kad Klients nepilda saistības, līdz visas maksājamās summas samaksas brīdim.  
  11. Ja Bracelets nolemj piedzīt prasību sakarā ar viena vai vairāku neapmaksātu rēķinu neapmaksu ar likumīgiem līdzekļiem, Klientam papildus maksājamai pamatsummai un 9.11. punktā minētajiem procentiem ir arī pienākums atmaksāt visus tiesas un ārpustiesas izdevumus. pamatoti radušās izmaksas. Radušos tiesas un ārpustiesas izdevumu atlīdzināšana tiks noteikta saskaņā ar tobrīd piemērojamo dekrētu, kas attiecas uz ārpustiesas piedziņas izmaksu kompensāciju.  

9. pants Nosūtīšana un piegāde 

  1. Ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās, nosūtīšanu un iepakošanu veiks Armbanden pats vai pārvadātājs no vienas no noliktavām Eiropā.
  2. Ja pasūtījums tiek nozaudēts vai saņemts bojāts, Klientam jāsazinās ar Aproces pa e-pastu info@rokassprādzes.nl, un kopīgā konsultācijā tiek meklēts piemērots risinājums.
  3. Pārvadātājs ir atbildīgs no brīža, kad armbanden.nl ir nodevis preci pārvadātājam. Prece ir pakļauta klienta riskam no brīža, kad klients ir saņēmis preci.
  4. Rokassprādzes piegādes laiks ir atkarīgs no pasūtījuma. 
  5. Ja piegāde notiek ar dropshipping palīdzību, piegādes laiki ir orientējoši un daļēji ir atkarīgi no kurjera pakalpojumiem. 
  6. Ja Preces ir pieejamas Klientam pēc piegādes termiņa beigām, bet viņš tās nav iegādājies, Pakalpojumi tiks glabāti viņa rīcībā uz viņa risku un rēķina neatkarīgi no nepieņemšanas iemesla.  

 

10. pants Atgriešana un atmaksa

  1. Ja pasūtījumu veicis Privāts klients, Preces var atgriezt par saviem līdzekļiem četrpadsmit (14) dienu laikā no saņemšanas brīža, nenorādot iemeslu. Visa Privātpersona samaksātā summa, ieskaitot piegādes izmaksas (ja piegādes izmaksas tika apmaksātas kopā ar pasūtījumu), tiks pilnībā atmaksāta četrpadsmit (14) dienu laikā pēc Preces saņemšanas. Šo četrpadsmit (14) dienu laikā Privātajam Klientam ir pienākums saudzīgi apieties ar saņemto Preci. Ja Privātais Klients nolemj Preces atgriezt, un iepakojums nav jānoņem, Rokassprādzes lūdz to nedarīt.  
  2. Privātais klients Preci var atgriezt ar paša izvēlēta pasta uzņēmuma starpniecību. Atgriešanas izmaksas sedz Klients. 
  3. Ja Privātais klients vēlas atgriezt pasūtījumu, Privātklientam ir jālejupielādē un jāaizpilda atgriešanas veidlapa no Vietnes. Privātajam klientam šī veidlapa jāpievieno atgriešanas sūtījumam.  
  4. Tiklīdz aproces ir atgriezušas Produktus, rokassprādzes sāks atmaksāt naudu.
  5. Ja Preci ir atvēris vai pārbaudījis Privātais klients, Preci vairs nevar atgriezt. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad iepriekš minētais pārdomu periods vēl nav pārsniegts.
  6. Armbanden var izslēgt no atgriešanas šādus Produktus: Produktus, kas ir izgatavoti pēc pasūtījuma un/vai Produktus, kas ir pasūtīti pēc pasūtījuma, un aizzīmogotus Produktus, kas nav piemēroti atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuriem ir zīmogs. saplīsis pēc piegādes. Produkti, kas klientam ir pasūtīti pēc pasūtījuma no piegādātāja ārpus krājuma, netiek atgriezti. 
  7. Preces tiek izslēgtas no atgriešanas, kamēr tās nav saņēmis Mazumtirdzniecības klients.
  8. Pēc šī termiņa atgriešana ir iespējama, ja Klients var pierādīt, ka pasūtījuma saņemšanas brīdī ir radušies bojājumi, kurus nav radījis Klients.  
    

11. pants Atbildība  

  1. Klients ir atbildīgs par pareizu un reprezentatīvu Līguma izpildei nepieciešamo datu un informācijas sniegšanu. Armbanden neatbild par bojājumiem, tai skaitā uz nepareiza pasūtījuma pamata, ja Klients ir sniedzis nepareizu, nereprezentatīvu vai neatbilstošu informāciju.  
  2. Pasūtītājam paziņotais piegādes termiņš var tikt norādīts tikai aptuveni. Lai gan tiks pieliktas visas pūles, lai ievērotu piegādes termiņu, Armbanden nekad nav atbildīgs par sekām, kas rodas, ja tiek pārsniegts tur norādītais termiņš. Termiņa pārsniegšana nedod Klientam tiesības atcelt Produktus vai atteikt Preču saņemšanu vai samaksu, kā arī Armbanden nav parādā Klientam nekādu kompensāciju. 
  3. Armbanden nav atbildīgs par trešo pušu pieļautajām kļūdām vai izlaidumiem. Izmantojot Aproču pakalpojumus, Klients dod Rokassprādzes pilnvaras, ja Rokassprādzes piesaistītā trešā persona vēlas ierobežot savu atbildību, arī pieņemt šo atbildības ierobežojumu Klienta vārdā. 
  4. Armbanden nav atbildīgs par netiešiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, izrietošiem bojājumiem. 
  5. Armbanden nav atbildīgs par drukas kļūdām vietnē(-ēs).  
  6. Rokassprādzes nevar turēt pie tās publicētās cenas, ja Klients var pamatoti saprast, ka cenā vai tās daļā ir acīmredzama kļūda vai kļūda.  
  7. Armbanden nav atbildīgs par no Līguma izrietošo saistību nepildīšanu vai novēlotu izpildi, ja to izraisījusi nepārvarama vara, kā minēts 13.pantā.  
  8. Klients atlīdzina Rokassprādzes pret jebkāda veida trešo pušu prasībām saistībā ar Pakalpojumiem.  
  9. Tā kā Aproces nav Preces ražotājs, bet gan piegādātājs, tad defektu gadījumā Aproces sniegs Klientam visu nepieciešamo informāciju, lai sauktu ražotāju vai importētāju pie atbildības par attiecīgajiem defektiem. 
  10. Ja Bracelets tomēr tiek saukta pie atbildības, tā būs atbildīga tikai par tiešajiem zaudējumiem, kas faktiski radušies, samaksāti vai Klientam pienākas saistībā ar pierādāmu Bracelets saistību nepildīšanu attiecībā uz saviem pakalpojumiem. 
  11. Armbanden atbildība ir ierobežota līdz summai, ko sedz un izmaksā apdrošinātājs. Ja apdrošinātājs neizmaksā vai Rokassprādzes nav apdrošinātas, atbildība ir ierobežota ar Klienta samaksāto summu. 
  12. Šajā rakstā aprakstītais atbildības ierobežojums neattiecas uz Aproces nodomu vai apzinātu neapdomību.
  13. Saskaņā ar šo Vispārējo noteikumu 10. panta 3. punktu Armbanden nav atbildīgs par jebkādiem Preču bojājumiem to transportēšanas laikā, ja attiecīgās Preces ir pasūtījis Biznesa klients. 
  14. Šis noteikums neizslēdz atbildību tiktāl, ciktāl atbildību nevar ierobežot vai izslēgt ar likumu.  
    

12. pants Nepārvarama vara  

  1. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti visi ārējie cēloņi, kas ir ārpus Rokassprādzes kontroles vai darbības, kuru rezultātā savlaicīga, pilnīga vai pareiza Līguma izpilde vairs nav iespējama.  
  2. Nepārvaramā vara, kā minēts iepriekšējā punktā, ietver arī, bet neaprobežojas ar: trešās puses neievērošanu, paša Armbanden personāla vai trešās puses slimību, neparastus laika apstākļus, ūdens un enerģijas piegādes traucējumus, streikus. , nopietni traucējumi aproču sistēmās, ugunsgrēki, plūdi, dabas katastrofas, nemieri, karš, epidēmijas/pandēmijas vai citi sadzīviski nemieri.  
  3. Nepārvaramas varas gadījumā Līguma izpilde tiek apturēta uz laiku, kamēr turpinās nepārvaramas varas apstākļi.  
  4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, abām pusēm ir tiesības lauzt Līgumu bez tiesas iejaukšanās. Šādā gadījumā Armbanden atmaksās visas samaksātās summas, atskaitot visas izmaksas, kas Armbandenam radušās saistībā ar Līgumu. 

13. pants Juridiskā garantija 

  1. Attiecībā uz Privāto Klientu Armbanden piedāvā garantiju tā piegādātajām Precēm pret materiālu un ražošanas defektiem. Garantija nozīmē, ka Armbanden pēc iespējas labāk izlabos kļūdas un vajadzības gadījumā nomainīs. Par defektiem ir jāziņo Armbandenam rakstiski pēc iespējas ātrāk pēc to atklāšanas pa e-pastu uz info@armbanden.nl.  
  2. Garantija nav spēkā, ja kļūdas pilnībā vai daļēji radušās nepareizas, nekompetentas, neuzmanīgas lietošanas, izmantošanas citiem mērķiem, kas nav parasti, vai ārējiem iemesliem, tostarp, bet ne tikai, ugunsgrēka vai ūdens bojājumiem. Tas ir pēc Rokassprādzes ieskatiem.
  3. Garantija netiek piemērota arī tad, ja Preces ir modificējušas vai uzturējušas trešās personas.  
  4. Papildu garantija, ko sniedz Bracelets, tā piegādātājs, ražotājs vai importētājs, nekad neierobežo juridiskās tiesības un pretenzijas, kuras Privātais klients var vērst pret Aproces uz līguma pamata, ja Aproces nepilda savu līguma daļu. 
  5. Garantija nekādā gadījumā netiek sniegta savienojuma materiāliem, montāžas materiāliem un piederumiem, kā arī krāsas maiņas gadījumā. 
  6. Ja Armbanden veic remontdarbus, kas neietilpst šajā pantā norādītajā darbības jomā, par tiem tiks iekasēta maksa no Klienta.  
  7. Vispārējo noteikumu un nosacījumu noteikumi attiecībā uz garantiju neietekmē Klienta garantijas prasības saskaņā ar likumu. 

 

14. pants Reklāma 

  1. Klienta pienākums ir pārbaudīt vai pārbaudīt piegādāto Preci piegādes brīdī, vismaz pēc iespējas īsākā termiņā pēc saņemšanas. To darot, Pasūtītājam jāpārbauda, ​​vai piegādātās preces kvalitāte un daudzums atbilst Līgumā noteiktajam.  
  2. Par kļūdām vai neprecizitātēm, kuras var konstatēt Privātā Klienta pirmās apskates laikā, ievērojot saprātīguma un godīguma prasības, četrpadsmit (14) darba dienu laikā pēc Pakalpojumu saņemšanas rakstiski jāziņo Armbandenam, pievienojot pirkumu apliecinošu dokumentu. ja vien tas nav neiespējami vai nepamatoti apgrūtinoši. Uz Biznesa klientu attiecas 5 (ar vārdiem: piecas) dienu termiņš, ja vien tas nav neiespējami vai nepamatoti apgrūtinoši. 
  3. Par citām sūdzībām, tai skaitā par sūdzībām, kuras nevarēja atklāt Privāta klienta pirmās pārbaudes laikā, ne vēlāk kā viena (1) mēneša laikā rakstiski jāziņo Bracelets saskaņā ar 2.punkta noteikumiem. 14 (vārdos: četrpadsmit) dienas. 

 

15. pants Datu konfidencialitāte  

  1. Katra no pusēm garantē, ka visa no otras puses saņemtā informācija, kas ir zināma vai kurai vajadzētu būt zināmai kā konfidenciāla, paliks konfidenciāla. Puse, kas saņem konfidenciālu informāciju, to izmantos tikai tam mērķim, kuram tā tika sniegta. Informācija jebkurā gadījumā tiek uzskatīta par konfidenciālu, ja to kā tādu ir norādījusi kāda no pusēm. Aproces nevar tikt turētas, ja datu sniegšana trešajai personai ir nepieciešama tiesas nolēmuma, normatīvā regulējuma vai līguma pareizas izpildes rezultātā.  

16. pants Intelektuālais īpašums 

  1. Armbanden patur tiesības un pilnvaras, kas tam pienākas saskaņā ar Autortiesību likumu.  
  2. Klients garantē, ka nekādas trešo pušu tiesības neiebilst pret datu nodošanu aprocēm. Klients atlīdzina Rokassprādzes par jebkādām darbībām, kuru pamatā ir apgalvojums, ka to pieejamība, izmantošana, pārveidošana, uzstādīšana vai iekļaušana pārkāpj jebkādas trešo pušu tiesības.   

17. pants Sūdzību izskatīšanas procedūra 

  1. Ja Klientam ir sūdzība, Klientam tā ir jānosūta rakstiski uz e-pastu: panasz@armbanden.nl. 

18. pants Aproču identitāte 

  1. Aproces ir jaunākā pasta adrese kontaktu lapa stāvēt. Par to var saņemt vēstules un korespondenci.
  2. Armbanden ir reģistrēts Tirdzniecības kamerā ar numuru 14 11 63 37. Armbanden atrodas kontaktu lapā norādītajā adresē. 
  3. Ar rokassprādzēm var sazināties pa e-pastu info@armbanden.nl vai čatā vietnē armbanden.nl.

19. pants Piemērojamie tiesību akti un kompetentā tiesa  

  1. Uz tiesiskajām attiecībām starp Aproces un tā Klientu attiecas Nīderlandes tiesību akti. 
20. pants Atcelšanas nosacījumi. Paziņojuma termiņš
 
Abonementus var atcelt 30 dienu laikā. Atcelšanas gadījumā pa info@armbanden.nl sāksies nākamais atjaunošanas datums.
 
Atcelšana tiek apstrādāta dienā, kad saņemam jūsu atcelšanas pieprasījumu. Jūsu nauda tiks atmaksāta kontā, kuru izmantojāt pirkumu apmaksai. Tas var ilgt līdz 7 darbadienām no atmaksas apstiprināšanas datuma.